Mag een speler serveren terwijl hij naast de tafel staat?

Het antwoord van de scheids:
Bij de service dient de bal zich vanaf het begin van de service totdat deze wordt geslagen te bevinden achter de eindlijn of de denkbeeldige verlenging van de eindlijn en zich boven de hoogte van het speelvlak van de tafel te bevinden.
Naast de tafels serveren is correct als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
De bal mag nimmer voor de ontvanger worden verborgen.
Van belang bij de service is ook dat de bal bijna loodrecht omhoog wordt gegooid zonder hieraan effect te geven en minstens 16 cm omhoog komt nadat hij de handpalm heeft verlaten.
Nadat de bal is opgegooid moet de vrije arm en hand van de serveerder worden weggehaald uit de ruimte tussen de bal en het net. De bal mag pas worden geslagen als deze dalend is.

Mag je de bal twee keer raken?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we naar artikel 2.10.1.7 van de spelregels.
Een punt voor de tegenstander:
Als zijn tegenstander de bal opzettelijk tweemaal achter elkaar slaat;
Voorbeeld:
Als de bal nu eerst op de duim en vervolgens het bat raakt, is dit niet meer fout!
Per 1 augustus 2010 zijn de spelregels aangepast. Omdat voor dit “twee keer raken” het moeilijk was dit vast te stellen, hoeft dit niet meer fout te worden gerekend.
In de spelregels is het woord "opzettelijk" toegevoegd ten opzichte van de voorgaande versie van de regelementen. Het opwippen van de bal en vervolgens afsmashen is nog steeds fout (is opzettelijk), maar de bal die eerst op de palm van de speelhand komt en vervolgens op het bat is correct. (is niet opzettelijk).

Op het wedstrijdformulier vullen we altijd aanvangstijd 20.00 uur in ook al beginnen we pas rond 20.30 uur. Zaallicht gaat immers pas om 20.00 uur aan. Kan ik zonder boete gewoon 20.30 uur invullen?
Voor de beantwoording is punt 6 van het competitieboek afd. West najaar 2011 van belang, zie onder:
6. SPEELDAGEN EN AANVANGSTIJDEN
De teams dienen zich stipt te houden aan de in het wedstrijdprogramma vermelde aanvangstijden. Indien
wedstrijden niet op het gestelde aanvangstijdstip (tijdstip vermeld in het wedstrijdprogramma) aanvangen
kan zowel de thuis als uitspelende vereniging hiervan een aantekening op de achterkant van het
wedstrijdformulier maken. De competitiecommissie zal aan de te laat komende vereniging cq team
vervolgens een boete opleggen.
Art. 3.10 afdelingscompetitie reglement NTTB afdeling West.
3.10 Niet opkomen van een team of te laat aanvangen van de wedstrijd
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd een van
beide teams niet aanwezig is, wordt het geacht te laat te zijn opgekomen. Hiervan wordt door de
aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformulier (achterkant) een aantekening gemaakt. De betrokken competitieleider kan het niet op tijd aanwezige team een boete opleggen.

Is het toegestaan om tijdens een rally van speelhand te veranderen en de rally zo voort te spelen?
Antwoord van de Scheids:
Voor de beantwoording moeten we naar spelregel 2.5 Definities waar wordt aangegeven wat de bathand en de vrije hand is.
2.5.5 De "bathand"is de hand die het bat vasthoudt.
2.5.6 De "vrije hand is de hand die het bat niet vasthoudt; de vrije arm is de arm van de vrije hand.
Of je het bat nu in je linker of rechterhand neemt maakt dus niets uit, in principe zou je iedere slag van bathand mogen wisselen.

Verkeerde volgorde van serveren, ontvangen en tafelhelft
Om deze vraag te beantwoorden moeten we naar artikel 2.14 gaan:
2.14.1 Als een speler serveert of ontvangt, terwijl het zijn beurt niet is, moet het spel door de scheidsrechter worden onderbroken zodra de fout wordt geconstateerd en worden hervat met die speler aan service of als ontvanger die, volgens de aan het begin van een set bepaalde volgorde, aan de beurt zou zijn bij de stand die is bereikt, en bij het dubbelspel overeenkomstig de volgorde van serveren, zoals die gekozen is door het paar, dat in het begin van de game waarin de fout is ontdekt het recht van serveren had.
2.14.2 Als de spelers niet van tafelhelft hebben gewisseld toen dat was vereist, moet het spel door de scheidsrechter worden onderbroken zodra de fout wordt geconstateerd en het spel worden hervat aan die zijde van de tafel waar de spelers op het moment van de bereikte stand hadden behoren te staan volgens de aan het begin van de set bepaalde volgorde.
2.14.3 Onder alle omstandigheden blijven de punten, gescoord vóór de ontdekking van een fout, geldig.

Invullen van het wedstrijdformulier bij blessures of staken van de wedstrijd:
1. Een wedstrijd die niet is gestart telt niet mee in de persoonlijke resultaten. Op het wedstrijdformulier vul je dan bij de set alleen een uitslag van de set in (0-1 of
1-0). Gamestanden worden niet vermeld. In de persoonlijke resultaten wordt die wedstrijd
niet meegeteld.
2. Een wedstrijd die is gestart maar wegens een blessure (of andere reden) niet wordt beëindigd wordt wel meegeteld in de persoonlijke resultaten. Op het wedstrijdformulier vul je de stand van de eventueel voltooide games in. Vanaf het moment
dat de wedstrijd gestaakt is gaan alle punten naar de tegenstander van de speler die de wedstrijd niet kon beëindigen.
Voorbeeld: A moet tegen X opgeven in de 3e game bij de stand 11-7, 7-11 en 5-5. Op het formulier komt dan te staan: A - X 11-7, 7-11, 5-11, 0-11.
3. Als een wedstrijd niet wordt gestart of niet wordt beëindigd moet je de reden altijd vermelden op het formulier. De competitieleiding dient te weten of de wedstrijd is gestaakt wegens blessure (toegestaan) of om een andere reden (niet toegestaan).

Mag je tijdens het spelen met je vrije hand de tafel aanraken?
Nee, als de tegenstander met de vrije hand het speelvlak raakt kost dit een punt. art. 2.10.1.11 en 2.10.1.14.2

2.9 Een let bij het serveren.
2.9.1 De rally eindigt met een let indien:
2.9.1.1 - de bal bij de service, bij het passeren over of om de netcombinatie, de netcombinatie raakt, mits de service verder correct is, of de bal door de ontvanger of zijn partner wordt geblokkeerd;

Met heeft het hier over een NET SERVICE, een net service wordt veroorzaakt doordat de bal tijdens het serveren het net of een van de onderdelen van de gehele netcombinatie raakt. Dit kan gebeuren als de bal bij het serveren op, langs of onderdoor het net of onderdelen van de netpostcombinatie zou raken en vervolgens goed op de tafel zijde van de tegenstander komt. Hier wordt dan een LET of (netservice) veroorzaakt. Raakt de bal de tafel van de tegenstander echter niet is het gewoon een fout voor de serveerder.
Zou de bal echter door de tegenstander nadat deze correct op zijn tafel zijde is gekomen geblokkeerd worden, dus aangeraakt voordat de bal de tafel heft raakt, telt dit niet als blokkeren daar de eerste actie, de net service, bepalend is.

Panel Menu